Privacyverklaring Fotoclub Borne

Privacyverklaring Fotoclub Borne

Datum:22-5-2018

Versie:1.1

 Als u lid bent van Fotoclub Borne of onze website https://www.fotoclub-borne.nl bezoekt of, kan de vereniging gegevens van u verwerken. Dit gaat om gegevens die u invult bij een inschrijfformulier, een mail die u verstuurt via de site, gegevens over leden enz. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert de Fotoclub Borne uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het privacybeleid zoals deze door de Fotoclub Borne zijn opgesteld. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover dat verenigbaar is met de doeleinden zoals uiteengezet in deze verklaring, uw Persoonsgegevens door de vereniging beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring legt vast welke persoonsgegevens door de Fotoclub Borne (hierna te noemen FCB) worden verwerkt en gebruikt, zowel in geschrift als op de website https://www.fotoclub-borne.nl.

Deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke van kracht is vanaf 25 mei 2018.

Voor de argumentatie en achtergronden van deze privacy verklaring wordt verwezen naar de pagina “Verantwoording privacybeleid binnen de FCB” .

Persoonsgegevens
De Fotoclub Borne Verwerkt slechts de gegevens van de volgende personen:

 • Leden van de Fotoclub Borne;
 • Personen die de Fotoclub Borne om informatie of documentatie hebben verzocht;
 • Personen met wie de Fotoclub Borne een zakelijke of financiële relatie onderhoudt.

 De persoonsgegevens die wij verwerken indien van toepassing:

 • Voor- en achternaam *
 • Geboortedatum *
 • Adresgegevens *
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres *
 • Fotobond lidnummer *
 • Persoonlijke foto

De met * aangegeven items zijn benodigd voor het lidmaatschap van de FCB.

FCB verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

FCB verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Het aanmelden van het lidmaatschap aan de Fotobond Nederlands Centrum voor Vrijetijdsfotografie, tevens voor communicatie met de Fotobond en afdeling Twente van de Fotobond.
 • Voor het aanschrijven van leden, o.a. voor het uitnodigen van de leden voor de Algemene Leden Vergadering.
 • Voor het innen van de contributie.
 • Interne communicatie binnen de vereniging tussen de leden onderling vanwege de doelstelling om in clubverband te fotograferen. Hiertoe is binnen de website een speciale pagina genaamd “smoelenboek” welke uitsluitend toegankelijk is voor de leden van de FCB.
  Voor plaatsing van persoonlijke gegevens en de foto op het “smoelenboek” wordt separaat toestemming gevraagd van elk individueel lid.
 • Om te kunnen antwoorden op verzoeken om informatie
 • Om contact op te nemen met relaties

Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen
De secretaris beheert de gegevens op een computer in een versleuteld bestandssysteem, beveiligd met een wachtwoord.
Een andere functionaris binnen het bestuur van de FCB heeft een beveiligde kopie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De FCB bewaart je persoonsgegevens  gedurende jouw lidmaatschap van de vereniging. De FCB verwijdert jouw persoonsgegevens binnen 4 weken na beëindiging van het lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
De FCB verstrekt uitsluitend gegevens aan de Fotobond en de Afdeling Twente van de Fotobond. Gegevens worden uitdrukkelijk niet gedeeld voor commerciële  doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de FCB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, nemen wij contact met je op ter verificatie.

Klachten
De FCB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De FCB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur.

De FCB gebruikt voor de website een aantal technieken/procedures welke ertoe bijdragen dat de pagina’s voor de leden goed beschermd zijn tegen indringers (hackers), zoals:

WordPress updaten
WordPress is de software waarmee de FCB website wordt bebouwd. Deze software wordt zoveel mogelijk up-to-date gehouden om ontdekte zwakheden te verhelpen.

Cookies
De FCB gebruikt alleen technische en functionele cookies. Dit is een functie van de gebruikte WordPress software.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van de communicatie met de website
De website van de FCB werkt met TLS (Transport Layer Security, zie het slotje in de browser).
Dit behelst de encryptie van verbinding tussen jouw computer en de website. Tevens weet je zeker dat je met de website van de FCB communiceert en niet met een imitatie.

Wachtwoord sterkte
Alle leden worden verzocht een inlog wachtwoord van minimaal 12 tekens te gebruiken. Tegenwoordig is de lengte van een wachtwoord belangrijker dan het gebruik van vreemde tekens.
Aan alle leden wordt gevraagd het wachtwoord te vernieuwen om aan deze eisen te voldoen.

Slotbepalingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om bijvoorbeeld in lijn te blijven met de geldende wet- en regelgeving of aanpassingen in de werkwijze van Fotoclub Borne.
In gevallen waarin het Privacyreglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Fotoclub Borne.