Verantwoording privacy verklaring

Verantwoording privacy verklaring

Datum: 30-04-18

Versie: 1.0

Dit document geeft een toelichting op het tot stand komen van de privacy verklaring van de FCB in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

De privacy verklaring is opgesteld aan de hand van het stappenplan zoals te vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg

Stap 1 Bewustwording

Binnen het bestuur en op een of meerdere clubavonden wordt aandacht besteed aan de nieuwe privacy regelgeving, alsmede wat dit betekent voor de individuele leden.

Stap 2 Rechten van betrokkenen

Deze zijn te vinden in de privacy verklaring.

Stap 3 Overzicht verwerkingen

Deze zijn te vinden in de privacy verklaring.

Stap 4 Data Protection Impact Assessment (DPIA)

De FCB verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Derhalve is er geen sprake van een hoog risico t.a.v. de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Een DPIA is niet nodig.

Stap 5 Privacy by design & Privacy by default

De website maakt gebruik van WordPress software.

Toegang tot gegevens welke onder de privacy verklaring vallen is uitsluitend mogelijk

  • Voor de leden van de FCB

  • Na verkrijging van een persoonlijke login + paswoord

De standaard rol voor ingelogde leden is “Abonnee”

Als een lid een reactie plaatst op de website wordt hij/zij herinnerd aan de privacyverklaring en dient akkoord te gaan middels een akkoord button op de website.

Stap 6 Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Er is geen FG benodigd binnen de FCB gezien:

  • De kleine omvang van de FCB, conform het beleid van de FCB om die klein (+/- 45 leden) te houden.

  • De FCB doet niet aan profilering van mensen

  • De FCB verwerkt geen “bijzondere” persoonsgegevens

Stap 7 Meldplicht datalekken

Een eventueel datalek zal worden gemeld via de weg zoals geschetst op URL https://datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Stap 8 Verwerkersovereenkomsten

De FCB besteedt geen data verwerking uit aan derden.
Indien de Fotobond gezien wordt als zulks, dan kan gesteld worden dat deze een privacy verklaring heeft of zal krijgen in relatie tot de FCB.

Stap 9 Leidende toezichthouder

Deze stap is niet van toepassing.

Stap 10 Toestemming

Aan alle leden wordt gevraagd

  1. of zij akkoord gaan met de verwerking van de in de privacy verklaring genoemde gegevens
  2. of zij akkoord gaan met de plaatsing hiervan in het z.g. “smoelenboek” eventueel met/zonder persoonlijke foto

De verklaringen van de leden worden bewaard door de secretaris.